Introductie

Macheo is opgericht in 2005. In 2006 is een stuk land aangekocht en met de bouw van het weeshuis begonnen. De kinderen zijn verdeeld over 7 woningen op het terrein, waar geprobeerd wordt ze op te laten groeien in een zoveel mogelijk gelijkende familie situatie.

De keuzes die gemaakt worden voor de kinderen zijn te vergelijken met de keuzes die ieder ouder voor zijn eigen kinderen zou maken. Wat is het beste voor de toekomst van mijn kind. Dit betekent dat elk kind als individu behandeld wordt in de keuze van onderwijs, kerk, opvoeding en het contact met de familie.

Doelstelling

Wij nemen onze taak serieus als het gaat om het helpen van kinderen die weinig kansen hebben. Kinderen weghalen uit hun troosteloze omgeving is niet voldoende. Om die reden hebben wij voor onszelf een aantal basis regels opgesteld:

• Een kind dient op te groeien bij zijn eigen familie. Alleen een kind, waarbij na gedegen onderzoek blijkt, dat deze niet bij zijn of haar familie kan blijven, wordt opgenomen in Macheo. Opgroeien in een weeshuis moet gezien worden als uiterste redmiddel.

• De aandacht moet gericht worden op de individuele ontwikkeling van elk kind. Daarom zal zo veel als mogelijk gezorgd worden dat ieder kind zijn eigen groei en ontwikkeling doormaakt. Dit is ook de reden dat het maximale aantal kinderen dat opgenomen kan worden op 56 ligt.

• Kinderen worden opgevoed met de Keniaanse cultuur en bijbehorende normen en waarden. De kinderen gaan naar reguliere scholen in de buurt, hebben hun eigen vrijetijdsbesteding (sport, clubs, etc.) en bezoeken hun familie waar mogelijk. Daarnaast speelt religie een belangrijke rol in de Keniaanse samenleving. De kinderen gaan wekelijks naar de kerk, ondanks dat Macheo niet opgericht is vanuit religieuze waarden.

• Door het hebben van Inkomstengenerende projecten, proberen minder afhankelijk te zijn van sponsors en donateurs. Dit is ook om aan de kinderen aan te geven dat het opgroeien bij Macheo geen gegeven is, maar dat medewerkers van Macheo hier hard voor werken.

Het weeshuis probeerd een stimulerende omgeving te zijn waarin de kinderen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen. En dat zij mogen opgroeien tot verantwoordelijke personen en liefdevolle ouders.

Er is hierin al veel bereikt. Volledige aandacht is echter noodzakelijk om te blijven richten op de continue ontwikkelingsbehoefte van elk individueel kind en hier als zodanig specifiek naar te handelen.

Benadering

Een van de belangrijkste waarden binnen Macheo is dat de kinderen zich indivueel als ook verantwoordelijk ontwikkelen.

Alle kindern in Macheo zijn geboren tussen 1993 en 2005. School neemt het grootste gedeelte van hun tijd en aandacht. De kinderen gaan allemaal naar goede (privé) scholen in de buurt en worden elke ochtend met de eigen schoolbus gebracht en gehaald.
Uit school helpen de kinderen met koken, doen hun huiswerk en wassen hun eigen kleren. Dit is overigens heel gewoon in Kenia.
Als alle taken erop zitten, is er mogelijkheid tot eigen tijdsbesteding. Op het terrein is er een voetbalveld, een basketbalveld en een speeltuin waar de kinderen zich kunnen vermaken. Maar de kinderen verzinnen vaak genoeg hun eigen spelletjes en in het weekend is er ook nog tijd voor een film samen.

Op regelmatige basis bespreekt de “Operator” de ontwikkeling van elk indivudeel kind. Er wordt veel aandacht besteed dat het kind zelf zijn eigen potentieel en interesses ontdekt en ontwikkeld. Om dit te stimuleren kunnen de kinderen op zaterdagen deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals voetbal, theater, zelfverdediging, lezen, tuinieren, music en acrobatiek.

Daarnaast wordt het behouden van de band met de familie van de kinderen zo veel mogelijk gestimuleerd. Iedere eerste zondag van de maand kunnen familieleden op bezoek komen om bijvoorbeeld een verjaardag te vieren. En tijdens de vakantieperiode bezoeken de kinderen op hun beurt hun familie.

De kinderen worden opgevoed door huismoeders en huisvaders. Vooral de rol van huisvader is erg belangrijk, daar de vaderrol vaak ontbreekt in gezinnen en in weeshuizen. De huismoeders en huisvaders zijn getrained in leiderschap, opvoeding, eerste hulp, hygiëne en planning.
Het werk van de Social Worker is daarnaast van grote waarde. Naast de administratieve taken, zijn zij verantwoordelijk voor de psychische, academische en sociale ontwikkeling van elk individueel kind.
Ieder kind heeft één of twee sponsorouders uit Nederland. Het kindsponsorprogramma is ingevoerd bij de start van het weeshuis.

Resultaten

Het is de bedoeling dat alle kinderen in Macheo uiteindelijk weer reïntegreren met hun eigen familie en hun omgeving. Om dit te bereiken is het van groot belang dat de relatie, betrokkenheid en het contact tussen het kind en zijn of haar familie, gedurende de tijd bij Macheo zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. De band met de familie is cruciaal voor de toekomst van het kind. Het weeshuis heeft hierin slechts een faciliterende rol.
Gereïntegreerde kinderen komen onder de verantwoordelijkheid van hun familie. De rol van Macheo is daarbij echter niet uitgespeeld. Om te zorgen dat het kind zich blijft ontwikkelen in een stimulerende en veilige omgeving, is het van belang dat Macheo regelmatig contact blijft onderhouden met het kind en zijn familie.